Obchodní podmínky

 
 
 
 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu ITZOO

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“ alebo „všeobecné obchodné podmienky“) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru predovšetkým výpočtovej techniky medzi spoločnosťou CSI Lifecycle Europe, s. r. o. (Ďalej len "predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci").

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je CSI Lifecycle Europe, s. r. o., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 46 817 085, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 84425/B, DIČ: 2023609324, IČ DPH: SK2023609324 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len ako „Všeobecné obchodné podmienky“).

Kontaktné údaje predávajúceho:
mail: info@itzoo.sk
telefón: +421 903 489 663
sídlo: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
prevádzka : Gogoľova 18, 852 02 Bratislava
číslo účtu pre bezhotovostné platby: 5030808599/0900

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky ďalšie práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré vznikli pri obchodnom vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim.

1.3. Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Špeciálne dojednania obsiahnuté v písomnej kúpnej zmluve uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim majú prednosť pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe prejaveného záujmu kupujúceho.

1.5. V prípade, že predávajúci ponúka na svojej internetovej stránke tovar s označením “U Vás do 24 hodín”, zaväzuje sa predávajúci zabezpečiť tovar do nasledujúceho pracovného dňa odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá, ak predávajúci záväzne akceptuje návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa rozumie:

 • emailová správa kupujúceho zaslaná predávajúcemu a/alebo
 • kupujúcim vyplnený a odoslaný formulár na internetovej stránke predávajúceho a/alebo
 • telefonická objednávka kupujúceho predávajúcemu.

(ďalej len "objednávka").

2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom doručení objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o doručení objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obdrží kupujúci na ním uvedenú e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

 • a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 • c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (dodací list, záručný list, daňový doklad)

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:

 • a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 • b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 • d) potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v dohodnutej lehote.

5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, že predávajúci po uzavretí kúpnej zmluvy, avšak pred doručením tovaru kupujúcemu, zistí, že nie je schopný tovar doručiť v dohodnutom čase, je povinný to bezodkladne oznámiť kupujúcemu a navrhnúť mu iný termín doručenia tovaru, prípadne iné vhodné riešenie. Ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.

5.4. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pri prebratí tovaru. Najmä sa dohodnúť s osobou poverenou doručením tovaru na presnom čase prebratia tovaru. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a na potvrdenie doručenia a odovzdania tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. V prípade, že kupujúci neposkytnutím ani minimálnej súčinnosti pri doručovaní tovaru spôsobí, že doručovanie tovaru bude neúspešné, predpokladá sa, že kupujúci odmietol tovar prevziať. Náklady spojené s opätovným doručovaním tovaru je povinný zaplatiť kupujúci v súlade s bodom 6.6. týchto VOP. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

5.5. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5.6. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení, či nejaví známky poškodenia, či nejde o zjavne iný tovar, alebo či tovar nemá akúkoľvek vadu, ktoré možno okamžite zistiť (ďalej len ako „zjavné vady“). V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, alebo dodaný tovar vykazuje iné zjavné vady, kupujúci je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu, vybaví predávajúci tento podnet ako reklamáciu v zmysle reklamačného poriadku a týchto všeobecných obchodných podmienok.

5.7. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

5.8. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru. Pri dodávke tovarov, ktoré sa obvykle dodávajú aj so záručným listom, bude tento pripojený k zásielke dodaného tovaru.

6. Kúpna cena

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena"). Kupujúci je oprávnený uhradiť kúpnu cenu formou:

 • a) platby v hotovosti v prevádzkarni predávajúceho, alebo
 • b) dobierky, t.j. hotovostnou platbou pri doručení tovaru k rukám osoby vykonávajúcej doručenie, alebo
 • c) bankového prevodu na účet predávajúceho.

6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.4. V prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

6.5. Náklady na doručenie tovaru znáša v celom rozsahu kupujúci, ak sa strany nedohodnú inak.

6.6. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

7. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

7.1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu na adresu prevádzky. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu prevádzky predajcu:

CSI Lifecycle Europe, s. r. o.

Gogoľova 18

852 02 Bratislava

7.2. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný, poškodený alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

 7.3. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

7.4. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

7.5. V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

7.6. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

7.7. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

7.8. Odstúpenie od zmluvy upravené v bode 5.3. týchto VOP týmto nie je dotknuté.

8. Ochrana osobných údajov

8.1  Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (titul, meno a priezvisko, adresu fakturačnú/doručovaciu/vrátane PSČ, číslo telefónu a  e-mailovú adresu).  Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť.

8.2  Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu vyhlasuje, že dáva súhlas v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), aby predávajúci ako prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje  v  zmysle ZOOÚ   spracoval a uschovával jeho osobné údaje poskytnuté v obchode predávajúcemu a ktoré sú potrebné pre riadne vybavenie objednávky a ostatných právnych úkonov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu kupujúceho s predávajúcim. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí s tým, aby predávajúci uvedené osobné údaje kupujúceho spracovával vo všetkých svojich informačných systémoch a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a  kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a  iných dokumentov, za účelom marketingu a za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho nakladať  len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

8.3 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 8.3. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

 

Slovenská pošta, a.s.

Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

 

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Sídlo : Technická 7, 821 04 Bratislava
IČO: 35 834 498
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 26367/B

 

KASRA GROUP s. r. o.

Sídlo : Jakubovo nám. 1, 811 09 Bratislava
IČO: 45 671 648
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 66652/B

 

GEBRÜDER WEISS, s.r.o.

Sídlo :Dial'ničná cesta 20, 903 01 Senec

IČO: 31341381, IČ DPH: SK2020328948

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava  I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 4263/ B

 

8.4  Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od predávajúceho. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení sa do obchodu.

8.5  Predávajúci na základe písomnej žiadosti kupujúceho, resp. prijatia prejavu vôle kupujúceho zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s § 17 ods. 1 ZOOÚ.

8.6  Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracovávajú predávajúcim alebo inými osobami v súvislosti s činnosťou predávajúceho, môže podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.