Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP" nebo "všeobecné obchodní podmínky") upravují vztahy mezi společností EPC Global Solutions Slovakia, s. r. o. jako prodávajícím a kupujícími v oblasti prodeje zboží, a to především výpočetní techniky.

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je EPC Global Solutions Slovakia, s. r. o., se sídlem Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 46 817 085, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č .: 84425 / B, DIČ: 2023609324, DIČ: SK2023609324 (dále jen " prodávající ") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího nacházejícího se na internetových stránkách www.itzoo.cz (dále jen" elektronický obchod ").

Kontaktní údaje prodávajícího:

E-mail: info@itzoo.cz
Telefon: +421 903 489 663
Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
Provoz: Gogolova 18, 851 01 Bratislava
Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 5030808599/0900
IBAN: CZ10 0900 0000 0050 3080 8599

1.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád, který se nachází na stránce elektronického obchodu (dále jen "reklamační řád") se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu, na základě kterých prodávající dodá zboží prezentován na příslušné internetové stránce kupujícímu (dále jen "kupní smlouva") a na všechny další práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím vyplývající z kupní smlouvy.

1.3. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Speciální ujednání obsažená v písemné kupní smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím mají přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

1.4. Seznam zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, který provozuje prodávající, je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost zboží bude pro kupujícího potvrzena na základě projeveného zájmu kupujícího.

1.5. V případě, že prodávající nabízí na své internetové stránce zboží s označením "U Vás další pracovní den", zavazuje se prodávající zajistit zboží do následujícího pracovního dne ode dne uzavření kupní smlouvy.

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva je uzavřena, jestliže prodávající závazně akceptuje návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího. Návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího se rozumí:

objednávka zboží zaslána prodávajícímu prostřednictvím e-mailové zprávy kupujícího a / nebo
kupujícím vyplněn a odeslán objednávkový formulář na internetové stránce prodávajícího a / nebo
telefonická objednávka zboží kupujícího. (Dále jen "objednávka").

2.2. Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je telefonické nebo e-mailové potvrzení prodávajícího o akceptování objednávky po předchozím doručení objednávky kupujícího a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím, označené jako "potvrzení objednávky". Automaticky prováděné oznámení o doručení objednávky do elektronického systému prodávajícího, které obdrží kupující na jím uvedenou e-mailovou adresu ihned po odeslání objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky. Na e-mailovou adresu kupujícího budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky.

2.3. Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo ceně jiných služeb, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.), případně jiné údaje.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinen:

a) dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu,
b) zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,
c) předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (dodací list, záruční list, daňový doklad).

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny kupujícím za dodané zboží.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Kupující je povinen:
a) převzít zakoupené nebo objednané zboží,
b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
c) nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,
d) potvrdit převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4.2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.

5. Dodací a platební podmínky

5.1. Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

5.2. Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu v dohodnuté lhůtě.

5.3. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že prodávající po uzavření kupní smlouvy, avšak před doručením zboží kupujícímu, zjistí, že není schopen zboží doručit v dohodnutém čase, je povinen to neprodleně oznámit kupujícímu a navrhnout mu jiný termín doručení zboží, případně jiné vhodné řešení. Pokud se prodávající s kupujícím nedohodne, kupující má právo od smlouvy odstoupit.

5.4. Kupující je povinen poskytnout součinnost při převzetí zboží. Zejména se dohodnout s osobou pověřenou doručením zboží na přesném čase převzetí zboží. Kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží a na potvrzení doručení a předání zboží. Třetí osoba oprávněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží a písemné zplnomocnění. V případě, že kupující neposkytnutím ani minimální součinnosti při doručování zboží způsobí, že doručování zboží bude neúspěšné, předpokládá se, že kupující odmítl zboží převzít. Náklady spojené s opětovným doručováním zboží je povinen zaplatit kupující v souladu s bodem 6.5. těchto VOP. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky a převzatý okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím, resp. jeho oprávněným zástupcem.

5.5. Místem dodání zboží je místo uvedené v akceptaci objednávky prodávajícím, pokud se smluvní strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak.

5.6. Kupující je povinen zkontrolovat ihned po doručení zboží přepravní společností, zda zboží nejeví známky poškození, zda nejde o zjevně jiný zboží, nebo zda zboží nemá jakoukoliv jiné vady, které lze okamžitě zjistit (dále jen jako "zjevné vady"). V případě, že kupující zjistí, že zboží vykazuje zjevné vady, kupující je povinen odmítnout převzetí takového zboží a tuto skutečnost neprodleně oznámit prodávajícímu. Kupující, který není spotřebitelem je v případě zjištění poškození zboží povinen vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu, vybaví prodávající tento podnět jako reklamaci ve smyslu reklamačního řádu a těchto všeobecných obchodních podmínek.

5.7. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě podle bodu 5.2. VOP odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

5.8. Kupující ke každé zásilce zboží obdrží doklad o koupi (faktura). Při dodávce zboží, které se obvykle dodávají i se záručním listem, bude tento připojen k zásilce dodaného zboží.

6. Kupní cena

6.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a / nebo podle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena"). Kupující je oprávněn uhradit kupní cenu formou:

a) platby v hotovosti v provozovně prodávajícího, nebo
b) dobírky, tj hotovostní platbou při doručení zboží k rukám vykonavatele doručení, nebo
c) bezhotovostního převodu na účet prodávajícího.

6.2. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den úhrady kupní ceny se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.4. V případě, že se kupující dostane do prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a případná zaplacená záloha na kupní cenu se započítá v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinen kupující zaplatit prodávajícímu, pokud v kupní smlouvě není dohodnuto jinak.

6.5. Náklady na doručení zboží nese v plném rozsahu kupující, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.6. Všechny akce jsou platné do vyprodání zásob, pokud při konkrétním produktu není uvedeno jinak.

7. Odstoupení od Kupní smlouvy

7.1. Ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku i bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby. Kupující, který je spotřebitelem, může právo na odstoupení od smlouvy uplatnit u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém médiu, přičemž k tomuto účelu může použít i formulář pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu těchto VOP. Oznámení o odstoupení od smlouvy je třeba zaslat na níže uvedenou adresu provozovny prodávajícího. Toto právo má kupující, který je spotřebitelem, i v případě, že si zboží objednané prostřednictvím internetu vyzvedl osobně v prostorách výdejního místa prodávajícího.

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu provozu prodejce:

EPC Global Solutions Slovakia, s. r. o.
Gogolova 18
851 01 Bratislava

7.2. Kupující je povinen vrátit zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní, poškozené nebo bude hodnota dotčeného zboží snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu, resp. prodávající má právo požadovat od kupujícího proplacení snížení hodnoty zboží a kupující je o této skutečnosti informován.

7.3. Kupní cenu a ostatní platby za vrácené zboží přijaté na základě kupní smlouvy budou kupujícímu vráceny nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, nejdříve však až po vrácení zboží kupujícím.

7.4. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, než jaký je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.

7.5. V případě, že kupující nesplní některou ze svých výše uvedených povinností podle těchto všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od smlouvy je neplatné a neúčinné a prodávající není povinen vrátit veškeré prokazatelné platby podle těchto všeobecných obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

7.6. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího.

7.7. V případě, že kupující není spotřebitel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

7.8. Odstoupení od smlouvy upravené v bodě 5.3. těchto VOP tímto není dotčeno.

8. Ochrana osobních údajů

Prodávající tímto v souladu s § 15 zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů (dále "Zákon") informuje kupujícího následovně:

8.1 Informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s kupní smlouvou

Prodávající je ve smyslu § 4 odst. 2 písm. b) Zákona provozovatelem, neboť sám vymezuje účel zpracování osobních údajů, určuje podmínky jejich zpracovávání a zpracovává kupujícího osobní údaje ve vlastním jménem.

Identifikační údaje kupujícího jako provozovatele jsou:

EPC Global Solutions Slovakia, s. r. o., se sídlem Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 46 817 085, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č .: 84425 / B, DIČ: 2023609324, DIČ: SK2023609324

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souvislosti s kupní smlouvou výlučně v rozsahu osobních údajů, které kupující poskytne při uzavírání kupní smlouvy. Účelem zpracování osobních údajů je plnění kupní smlouvy.
Zpracování osobních údajů se řídí ustanoveními Zákona. Ve smyslu § 10 odst. 3 písm. b) Zákona je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění kupní smlouvy a nevyžaduje si tedy souhlas kupujícího.

Osobní údaje pro tyto účely poskytuje kupující po dobu existence prodávajícího.

Osobní údaje kupujícího budou poskytnuty následujícím zprostředkovatelům, kteří byli jejich zpracováním pověřeni na základě písemné smlouvy podle § 8 odst. 4 Zákona:

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.
Adresa: Technická 7, 821 04 Bratislava
IČO: 35 834 498
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 26367 / B

Kasr GROUP s. r. o.
Adresa: Jakubovo nám. 1, 811 09 Bratislava
IČO: 45 671 648
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 66652 / B

GEBRÜDER WEISS, s.r.o.
Adresa: Dial'ničná cesta 20, 903 01 Senec
IČO: 31 341 381
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo: 4263 / B

CSI Leasing Slovakia, s.r.o.
Adresa: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
IČO: 36 721 077
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, Vložka číslo: 43928 / B

Osobní údaje kupujícího nebudou zveřejňovány kromě případů, kdy jejich zveřejnění vyžaduje závazný právní předpis nebo rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu.

Prodávající nebude osobní údaje kupujícího zpracovávat bez souhlasu kupujícího nebo bez jiného zákonného důvodu za jiným účelem nebo ve větším rozsahu.

8.2 Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Prodávající má zájem zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu titul, jméno a příjmení, adresa fakturační / doručovací / včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailová adresa i za účelem zasílání informací o nabídkách a produktech prodávajícího a za jinými marketingovými účely (dále jen "marketingové účely "). Kupující poskytuje své osobní údaje ve vztahu k marketingovým účelům prodávajícímu dobrovolně, na základě jeho souhlasu, který je právním základem pro jejich zpracování.

Osobní údaje kupujícího nebudou zveřejňovány kromě případů, kdy jejich zveřejnění vyžaduje závazný právní předpis nebo rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu. Osobní údaje pro marketingové účely poskytuje kupující na dobu existence prodávajícího.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat:

e-mailem na adrese: info@itzoo.sk
poštou na adrese: EPC Global Solutions Slovakia, s. r. o., Gogolova 18, 851 01 Bratislava

8.3 Práva kupujícího jako dotčené osoby

Kupující, který je fyzickou osobou, které se zpracovávané osobní údaje týkají, se považuje ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) Zákona za dotčenou osobu. Jak dotyčná osoba má kupující práva uvedená v §§ 28 - 30 Zákona. K těmto právům patří ve smyslu § 28 odst. 1 Zákona zejména právo na základě písemné žádosti od prodávajícího požadovat:

  • potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje kupujícího zpracovávány,
  • obecně srozumitelnou formou informace o zpracovávání osobních údajů v informačním systému,
  • obecně srozumitelnou formou přesné informace o zdroji, ze kterého získal osobní údaje kupujícího na zpracovávání,
  • obecně srozumitelnou formou seznam osobních údajů kupujícího, které jsou předmětem zpracování,
  • opravu nebo likvidaci nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů kupujícího, které jsou předmětem zpracování,
  • likvidaci osobních údajů kupujícího, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může kupující požádat o jejich vrácení,
  • likvidaci osobních údajů kupujícího, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona.

Výše uvedená práva kupujícího podle písmene e) a f) lze omezit jen pokud toto omezení vyplývá ze zvláštního zákona, nebo by jeho uplatněním byla porušena ochrana kupujícího, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.
Zároveň má kupující v souladu s § 28 odst. 3 Zákona právo u prodávajícího na základě písemné žádosti namítat proti:

  • zpracování osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu, a požadovat jejich likvidaci,
  • využívání titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího pro účely přímého marketingu v poštovním styku,
  • poskytování titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího pro účely přímého marketingu.

Ve smyslu § 28 odst. 4 Zákona má kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, právo u prodávajícího kdykoliv nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) Zákona vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zásahu do práv nebo právem chráněných zájmů kupujícího, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka dotčené osoby je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jakmile to okolnosti dovolí.

Podle § 28 odst. 5 Zákona má kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, právo u prodávajícího kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí prodávajícího, které by mělo právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá výhradně na základě úkonů automatizovaného zpracování osobních údajů kupujícího. V takovém případě má kupující právo požádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti prodávajícího vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkumu a výsledku zjištění bude prodávající informovat kupujícího nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Toto právo nemá kupující pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, nebo na základě smlouvy prodávající přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího.

Pokud kupující své právo uplatní písemně, a z obsahu žádosti kupujícího vyplývá, že uplatňuje své právo, žádost se považuje za podanou podle zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem musíte doručit písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání, osobně ústní formou do zápisu, ze které musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis kupujícího; prodávající je povinen předat kopii zápisu kupujícímu, pokud se osobní údaje kupujícího zpracovávají prostřednictvím zprostředkovatele a své právo uplatní kupující u tohoto prostředníka, je zprostředkovatel povinen tuto žádost nebo zápis předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

Při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může kupující podat Úřadu na ochranu osobních údajů návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

Pokud nemá kupující způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, práva kupujícího může uplatnit jeho zákonný zástupce. V případě úmrtí kupujícího může práva vyplývající ze Zákona uplatnit blízká osoba kupujícího.

Žádost kupujícího podle § 28 odst. 1 písm. a) až c), e) až h) a odst. 3 až 5 Zákona vyřídí prodávající bezplatně. Žádost kupujícího podle § 28 odst. 1 písm. d) Zákona vyřídí prodávající bezplatně kromě úhrady ve výši, která nesmí přesáhnout výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů a s odesláním informace na adresu kupujícího, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Žádost kupujícího vybaví prodávající nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručení.

9. Mimosoudní řešení sporů

Případné spory mezi prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující - spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodná inšpekcia nebo spor řešit prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Prodávající doporučuje Kupujícímu nejprve využít kontakt na prodávajícího pro vyřešení vzniklé situace dříve než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu.

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte a pošlete tento formulář pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

EPC Global Solutions Slovakia, s. r. o.
Digital Park II, Einsteinova 23
851 01 Bratislava

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Sumarizace zásilky *

Typ zařízení *

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí

Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat