Reklamační řád

Potřebujete pomoci s reklamací? Neváhejte nás kontaktovat

email: reklamace@itzoo.cz
telefon:
+421 903 660 007

I. Obecná ustanovení

1. Reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu platných právních předpisů a společností EPC Global Solutions Slovakia, s. r. o., se sídlem Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 46 817 085, zapsaná v OR Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, Vložka č .: 84425 / B, DIČ: 2023609324, IČ DPH: SK2023609324 (dále jen " prodávající ") při uplatňování nároků z vad zboží. Pokud je kupující podnikatelským subjektem, vztahy mezi kupujícím a prodávajícím upravuje obchodní zákoník v platném znění. Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými obchodními podmínkami a tímto reklamačním řádem, že s jejich ustanoveními souhlasí a zavazuje se řídit se jimi ve všech vztazích s prodávajícím.

II. Délka záruky

1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, v případě, že tento den nelze určit, záruční doba začíná běžet dnem zaplacení kupní ceny zboží. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím a za vady, které se na výrobku vyskytnou a kupující jejich uplatní během záruční doby ve smyslu tohoto reklamačního řádu a všeobecných obchodních podmínek. Kupující je povinen uplatnit zjevné vady ihned, jakmile je zjistí nebo jak by při náležité péči zjistit měl a mohl. Ve smyslu platných právních předpisů je prodávající povinen poskytovat 12měsíční záruční dobu na jím prodávané výrobky. 12-měsíční záruka se nevztahuje na zboží zařazen v kategorii (GRADE) A - u této kategorie platí od 1.5.2020 záruka 24 měsíců až do odvolání.

2. Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji zboží. Práva a odpovědnosti za vady zboží zařazeného v kategorii (GRADE) A zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji zboží.

3. Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí být uplatněna nejdéle v den následující po koupi; jinak práva zaniknou.

III. Záruční podmínky

1. Kupující je povinen překontrolovat stav zboží (zásilky) ihned při převzetí od přepravní společnosti (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození obalů) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky (nesedí počet balíků, poškozené balíky) a o odmítnutí zásilky neprodleně informovat prodávajícího. Pokud kupující převezme od přepravce zásilku zjevně poškozenou nebo nekompletní (nesedí počet balíků s přepravním listem) a potvrdí svým podpisem korektní doručení, není možné reklamaci dodatečně uplatnit. Prodávající vyvíjí maximální snahu zabezpečit profesionální a bezchybné doručování zboží, pokud by však došlo k vadné dodávce zboží a šlo by o zjevnou vadu až po potvrzení bezchybné dodávky zboží kupujícím, jsou možnosti prodávajícího ve vztahu k doručovatelem zboží značně omezené, přesto prodávající vyvine snahu takovou reklamaci vyřešit, proto je třeba bez zbytečného odkladu kontaktovat prodávajícího zasláním e-mailu na reklamacie@itzoo.sk.

2. V případě, že kupující uplatní reklamaci řádně a v rámci záruční doby, prodávající vyřídí tuto reklamaci ve smyslu tohoto reklamačního řádu a platných právních předpisů. Místem pro uplatnění reklamace je adresa provozovny prodávajícího EPC Global Solutions Slovakia, s. r. o., Gogolova 18, 851 01 Bratislava.

3. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou nebo osobně na adresu provozovny (kupující musí zvolit takovou přepravní službu, která zboží doručí přímo na adresu provozu, zásilky prodávající nezdůrazňuje u přepravce a budou pravděpodobně vráceny zpět). Balík musí být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství, pokud se s prodávajícím nedohodl jinak e-mailem nebo telefonicky), kopii dokladu potvrzujícího uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek a Záruční list, jde-li o výrobek s evidovaným sériovým číslem, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího, nebude přijato! Náklady za přepravu reklamovaného zboží hradí kupující. Náklady na zaslání zboží kupujícímu po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající.

4. Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující při uzavírání smlouvy (objednávky) upozorněn. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

5. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo zboží v minulosti reklamováno, též doloží doklad o předchozí reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).

6. Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných výrobků s jinými, ani se softwarovými aplikacemi.

7. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé nesprávnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným používáním, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

8. Prodávající opatřuje některé typy zboží před jeho prodejem kupujícímu ochrannými pečetěmi. Ochranné pečetě mají za cíl ochránit citlivé části prodávaného zboží před neoprávněnými zásahy. Ochranné pečetě a sériová čísla jsou nedílnou součástí dodávky a nijak neomezují právo kupujícího zboží běžně používat a manipulovat s ním. V případě, že na zboží, které prodávající vybavil ochrannou pečetí, bude tato při reklamaci jevit známky poškození, bude se předpokládat, že prodávající uskutečnil nedovolený zásah do citlivých částí zboží, a tudíž bude reklamace zamítnuta.

9. Dále se záruka nevztahuje na poškození zboží:

9.1 způsobené mechanickým poškozením,
9.2 způsobené elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
9.3 pokud bylo zboží používáno v podmínkách, které svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy byly značně odlišné od standardních podmínek, v jakých se zboží obvykle využívá, zejména v případě, že byly podmínky odlišné, než jak je stanovil výrobce zboží pro jeho použití.
9.4 způsobené neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
9.5 ke kterému došlo v důsledku působení počítačových virů nebo jiného malwaru,
9.6 pokud se vada projevuje pouze při použití softwaru, který vykazuje znaky nelegální kopie, a jehož legální způsob nabytí kupující nedokáže prokázat, nebo použitím nevhodného spotřebního materiálu,
9.7 poškozeného nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
9.8 způsobené provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
9.9 které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.)
9.10 při chybně provedeném upgrade biosu, firmware,
9.11 pokud bylo poškození způsobené přírodními živly nebo vyšší mocí.

10. V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábaná apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce softwaru.

11. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáží nebo instalací zboží, pracovníky prodávajícího (pouze na zakoupené části u prodávajícího).

12. U výrobků prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

13. Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě je povinností kupujícího zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém či jiném systému.

IV. Způsob vyřízení reklamace

1. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno, nebo vyměněno za nové. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo lepšími užitnými vlastnostmi, pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. (V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě, že prodávající vadu neodstraní ani zboží nevymění za stejné zboží bez vad, má kupující nárok na vrácení peněz, které prodávajícímu za zboží zaplatil. Prodávající také vyřídí reklamaci vrácením peněz kupujícímu v případě, že se na zboží vyskytne tatáž vada minimálně třikrát, tj. zboží již bylo minimálně dvakrát reklamované ze stejného důvodu.

2. Reklamaci zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejvýše však ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace, pokud byla vada odstraněna, v případě výměny zboží začíná běžet nová 12měsíční záruční doba, případně 24-měsíční záruční doba, pokud se jedná o zboží zařazen v kategorii (GRADE) A.

3. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní kupujícího, že jeho reklamace byla vyřízena, a to telefonicky, SMS zprávou nebo e-mailem. Pokud kupující zaslal zboží na reklamaci prostřednictvím přepravní služby, prodávající odešle zboží na adresu kupujícího stejnou přepravní službou.

V. Spotřební materiál

1. Pokud je obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (cartridge, toner, tisková hlava, lampa projektoru, baterie, napájecí AC adaptér atd.), jeho životnost je 6 měsíců, pokud není výslovně uvedeno jinak. Ze záruky jsou vždy vyloučeny baterie, ať už samostatné nebo zabudované ve zboží (například baterie v notebooku).

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí

Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat